مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی (SSI) - شماره جاری