نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

تعارض­های ارزشی بین نهادهای­ مختلف اجتماعی از جمله خانه و مدرسه یکی از چالش­های عمده در جامعه ایران محسوب می­شوند. هدف اصلی این مقاله «تبیین تعارض ارزشی در بین دانش­آموزان استان گیلان» است. در مطالعه مزبور، با تکیه بر روش های کیفی، و نمونه­گیری هدفمند از مصاحبه­های نیمه­سازمان­یافته، فردی و گروهی (گروه متمرکز) استفاده شده است. برای این منظور با یازده نفر بصورت فردی و یکصد نفر بصورت گروهی (در قالب پانزده جلسه) مصاحبه شد. سپس مصاحبه­های ضبط­شده پس از مکتوب­شدن، به شیوه­ی تحلیل مضمون، مورد بررسی قرار گرفتند. به­طور­کلی نتایج تحقیق نشان می­دهد که گفتمان خانه و مدرسه در هفت مقوله ازدواج، تحصیل، پرورش دینی، بدن­نمایی، اسراف و تجمل­گرایی، نقش­های جنسیتی و ارتباط با جنس­ مخالف در ­برابر هم قرارگرفته­اند. ارزش­های مزبور قابل تجسدند و خودبسنده نیستند بلکه وابسته به ارزش­های دینی­اند. نهاد خانواده بیشتر مروّج ارزش­های فردی است، حال آنکه سیستم مدرسه بیشتر مبلّغ ارزش­های جمعی است. هر چه خانواده  ذهنیت مشترکی با مدرسه داشته باشد، ارزش­های مدرسه بسهولت بازتولید می­شود. بر مبنای یافته­های این پژوهش، افزایش مصرف رسانه­ای یکی از دلایل عمده مقاومت در برابر گفتمان مدرسه­ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The explanation of the qualitative Value conflicts at home and school in among students province of the Guilan

نویسنده [English]

  • Ali Yaqubi

چکیده [English]

Value conflicts between various social institutions such as home and school is one of  the major challenges in Iran society. Majore purpose this research is “Qualitative explanation value conflicts between home and school”. This research has been with qualitative method and purposive sampling,and  individual and group(Focus group)  interviews. For this purpose, eleven individually and hundered group (within  fifteen sessions) were interviewed.Then researcher analyzed  recorded interviews with method thematic analyze. Overall,The findings indicates that home and school discurce are againest  with seven categories, marriage, education, religious, beautiful body, consumerism, gender roles and relationship with the opposite sex. These values are configuration and are not autonomous but are affiliated with religious values. Also, home institution promotes Individual values ,while school system increase collective values. Whatever the family has the same mentality with school values, It is easier to reproduce the values of the school. The results indicates that increased media consumption(media abuse) is one of the the reasons   resistance againest the discurse of school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Conflicts
  • students
  • Home
  • School
  • Guilan province