نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

 
 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﻣﻴﺎن دانشجویان یا ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، مهم‌ترین ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ­ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اجمالاً ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮیة ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛُﻠﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزی ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺎﺣﺚ روانﺷﻨﺎﺳﻲ­- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺰﻳﻲ از ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺮد ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در اداﻣﻪ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﻳﺮی ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای 370 ﻧﻔﺮی از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ­ﮔﻴﺮی ﺧﻮﺷﻪ­ای ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ­ای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.ﻳﺎﻓﺘﻪ­ﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ 93 درصد از پاسخگویان احساس عدالت سیاسی متوسط رو به پایین را تجربه می کنند. نوع دینداری فرد با ضریب رگرسیون استاندارد 476/0 بیشترین تأثیر را بر احساس عدالت سیاسی داشته است. همچنین تأثیر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ سوگیری ایدئولوژیک بر احساس عدالت سیاسی با ضریب 25/0 معنادار شناخته شد. در مجموع، ﻣﺘﻐﻴﺮهای ﻣﺴﺘﻘﻞ تحقیق توانستند حدود 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی احساس عدالت سیاسی را تبیین کنند.
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the sense of political justice, religiosity and ideological bias

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Taleban
  • mahsa mirhosseini

چکیده [English]

This study focuses on the sense of political justice and examines its determinants among the university students who are considered as the third generation of the revolution. Theoretically, this study is primarily based on the theory of political equality developed by Coleman. It also partly uses the theories of political socialization and social psychology in order to develop the research hypotheses.
The discussion of this article is based on a survey which includes 370 students of the Yazd University who have been chosen on the basis of multi-stage cluster sampling. According to the research findings, the sense of political justice of 93 percent of respondents is less than middle level. Further, the results show that religiosity has the strongest effect on the sense of political justice (with standardized regression coefficient of 0/476). Also, the sense of political justice is significantly associated with ideological bias (with standardized regression coefficient of 0/25). In sum, the independent variables of this study could explain about 39 percent of the variation in the sense of political justice.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of political justice
  • religiosity
  • ideological bias
  • Authoritarianism