نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش با بهر­ه­گیری از نظریه ارزشی شوارتز (SVS)، نظریه ارزش­های سازمانی اُریلی و همکاران (OCP)، نظریه انواع و کیفیت تعارضِ آیوکو و پکرتی به دنبال بررسی ارتباط ارزش­های فردی و گروهی بر تعارض و اعتماد کاری و همچنین تاثیر عامل تعدیل­گر «گشودگی ارتباط» بر رابطه تعارض (وظیفه­ای، ارتباطی، فرایندی، شدت و مدت) بر اعتماد بوده است. روش اجرای این پژوهش، پیمایش (کمّی) و ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد، جامعه آماری کلیه پرسنل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به تعداد 550 نفر و حجم نمونه 225 نفر بود. نتایج آزمون آلفای کرونباخ از سطح قابل قبول ضریب پایایی حکایت نمود و روایی آن توسط روایی صوری تأیید گردید.یافته­ها نشان می دهد که میزان درآمد با «واکنش سازنده به تعارض» و ارزش های فردی موفقیت و خوداتکایی ارتباط مستقیم دارد. ادراک اعتماد و ارزش فردی موفقیت در بین کارمندان زن بیشتر بوده و انواع تعارض و کیفیت تعارض (مدت و شدت) در بین آنها کمتر بوده است. علیرغم همبستگی معنادار    ارزش­های فردی و سازمانی، اما  هیچگونه رابطه معناداری بین ارزش­های سازمانی و انواع مختلف تعارض و همچنین کیفیت تعارض بدست نیامد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on effects of group values, conflict and organizational trust on adjustment of communication openness

نویسندگان [English]

  • Masoud Chari Sadegh 1
  • Ali Akbar Majdi 2

2 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

This study uses the Schwartz’s theory of values, ​​O'Reilly et al. theory of organizational values, and Ayoko and Pekerti’s theory of types and quality of conflict. On the basis of these theories, the present study aims to examine the effects of individual and group values on occupational trust and conflict. It also aims to explore how the association between conflict and trust is affected by the adjustment of communication openness. Methodologically, this study is based on a survey that includes a sample of 225 employees of Agriculture Organization in Khorasan Razavi Province. The research findings indicate that the level of income is significantly and positively associated with constructive reaction to conflict and individual values of success. While individual and organizational values were found significantly correlated, the results do not support a significant relationship between organizational values and varying types and quality of conflict. It was also observed that process conflict, communication conflict, duration and strength of conflict are significantly and negatively correlated with trust. Moreover, the communication openness decreases the effects of process conflict, communication conflict, duration and strength of conflict on the perception of organizational trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual values
  • organizational values
  • process and communication conflict
  • trust