نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی - دانشگاه مازندران

2 عضو هیئت علمی - دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه در جهت ایجاد نظامی کارآمد برای تامین مالی روستایی متناسب با رویکرد اجتماع­ محور، نهادسازی­های جدید و بازساخت نهادهای مالی فعلی از ضروریات مهم تامین مالی روستایی در جهت نیل توسعه روستایی شناخته شده است. در این راستا؛ مطالعه حاضر با بهره­گیری از پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوا سعی در شناخت ابعاد اجتماعی – اقتصادی تاثیرگذاری انجمن­های مالی بر توسعه روستایی دارد. از اینرو 30 نفر از اعضاء انجمن­ها به شیوه گلوله برفی انتخاب شده و با مصاحبه­های نیمه­ ساختاریافته عمیق و مشاهده مستقیم، داده­ها گردآوری شده و در چارچوب تحلیل محتوای کیفی (رهیافت قیاسی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. داده­های پژوهش شامل متن مصاحبه­ها؛ بصورت واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده­سازی در ذیل مضمون­های اصلی­ای که از ادبیات نظری پژوهش انتزاع شده­اند؛ دسته­بندی گردیده­اند. یافته­ها نشان می­دهد که در بعد اجتماعی، انجمن­ها بر سرمایه­های انسانی (بهداشت، آموزش، مهارت)، اجتماعی (مشارکت، حمایت، اعتماد، انسجام، آگاهی)، فرهنگی (آشنایی با افراد و مکان­ها، حفظ سنت­های بومی، حفاظت از محیط­زیست و ابنیه فرهنگی) و نهادی (تسهیل بازاریابی، تامین اجتماعی، تقویت عملکرد شورای روستا، آشنایی با مسئولان محلی و عمکلردشان) و در بعد اقتصادی بر سرمایه­های مالی (اعتبار، بیمه و پس­انداز) و اقتصادی (تنوع درآمدی، کاهش هزینه اقتصادی، امکانات مادی) تاثیرگذار است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the efficiency of community-based financial organizations on socio - economic development: The case of rural areas of Babol

نویسندگان [English]

  • Faramarz Barimani 1
  • Hamid Jalalian 2
  • Vahid Riyahi 2
  • Morteza Mehralitabar firozjaei 3

چکیده [English]

This study focuses on community-based financial organization and examines their efficiency on socio-economic development of rural areas. The sample of analysis includes 30 members of the financial institutions in the rural areas of Babol. The research data were collected through the methods of in-depth interviews and participant observations. Then, the data were analyzed using qualitative content analysis. This analysis categorizes the effects of financial institutions into two major aspects. First, social aspects that refer to human capital (education, skill, health), social capital (participation, support, trust, solidarity, awareness), cultural capital (knowing people and places, keeping local traditions, protecting environment and cultural buildings), institutional capital (marketing, social security, enhancing rural council, publicizing local officials and their activities). Second, economic aspects that refer to financial capital (credit, insurance, saving) and economic capital (multiple sources of income, reducing economic expenditures, material resources). The key research findings indicate that the financial institutions have significant effects on both social and economic aspects as detailed above.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financing rural areas
  • community-based financial organizations
  • savings and credit associations
  • rural areas of Babol