نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک

چکیده

وضعیت و ابعاد تأثیر مدرنیته بر جامعه ایران یکی از مسائل محوری رشته جامعه شناسی از بدو شکل­گیری این رشته در ایران بوده است. این مقاله حاصل تلاشی است در راستای توصیف مفهوم مدرن-شدن و شیوۀ سنجش متناسب با آن در جامعه ایران. بر اساس نظریه هویت اجتماعی به طرح متغیر هویت مدرن، با بررسی مفاهیم بدیل به تعریف و مرزبندی این متغیر، با بررسی یافته­های موجود به گسترش ابعاد و گذار از تعریف به مدل مفهومی و با گردآوری داده­های تجربی به اعتباریابی و اصلاح مدل پرداخته شده و به تناسب هر بخش، از مطالعات اکتشافی، پیمایش و مدل­سازی ساختاری استفاده شده است. یافتۀ تحقیق عبارتست از مدل هفت مؤلفه­ای سنجش وضعیت هویت مدرن. این مدل در سطح جامعه ایران و با حجم نمونه 1291 بر اساس روش چند مرحله­ای بین استان­ها و تصادفی درون استان­ها اعتباریابی شده و با استفاده از شاخص­های برازش مطلق و مقتصد، اصلاح و نهایی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model to measure modern identity and its validation in Iranian Society

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Mohammadzadeh 1
  • Ebrahim Hajiani 2

1 ACECR, Tehran, Iran

چکیده [English]

The place and effects of modernity on Iranian society have been a vital issue since the formation of Sociology discipline in Iran. This study focuses mainly on the concept of modernity and seeks an analytical model in order to measure this key concept in the Iranian society. Theoretically, this study is based on the social identity theory associated with the variable of modern identity. In addition, methodologically the present study relies mainly on several methods including exploratory studies, survey and structural modeling.
Generally speaking, the key results of this study refer to the presentation of a specific model consisting of seven components for the purpose of measuring the place of modern identity in the context of Iran. The model has been developed on the basis of a sample of 1291 cases. The sample includes the cases both between the provinces and within them selected on the basis of the methods of multistage sampling and random sampling, respectively. Finally, the model has been adjusted based on the means of absolute and parsimonious fit indices.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern identity
  • modernity
  • Iranian society