نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه یزد

چکیده

جامعه شناسان تلاش می‌کنند تا عوامل مؤثر بر رفتارهای انسان در حفظ محیط‌زیست را شناسایی کنند زیرا با شناخت این عوامل می‌توان به ارائه راه‌حل‌هایی برای تغییر رفتار مخرب و تشویق رفتارهای مسئولانه نسبت به محیط‌زیست پرداخت. جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر یزد بوده است که ابتدا جامعه آماری به چند خوشه تقسیم‌شده است و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک پرسش‌نامه در بین شهروندان پخش شد. با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیرهای جنس، سن، آگاهی زیست‌محیطی، سبک زندگی سلامت محور، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، سرمایه فرهنگی و قانون‌گرایی با رفتارهای زیست‌محیطی رابطه معنادار مشاهده شد اما بین درآمد و بعد نهادینه‌شده سرمایه فرهنگی با رفتارهای زیست‌محیطی رابطه معنادار نبود؛ و زنان نسبت به مردان رفتارهای زیست‌محیطی مسئولانه‌تری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که با توجه به ضریب تعدیل‌شده‌ی متغیرهای باقی‌مانده در معادله رگرسیون با همدیگر 8/36 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Socio-cultural determinants of responsible environmental behavior among citizens of Yazd

نویسندگان [English]

  • Zahra falakodin 1
  • Masud hajizadeh maymandi 2

2 Yazd University

چکیده [English]

Sociologists try to identify the factors affecting the relationship between human and environment in order to enhance responsible bahaviour of human beings towards their surrounding environment. The results of this analysis are based on a survey which includes 384 citizens of Yazd. The results indicate that the responsible bahaviour of people towards environment is significantly affected by such determinants as age, gender, life style, social networks, legalism and cultural capital. However, level of income and institutionalized surrounding environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental behavior
  • lifestyle
  • cultural capital
  • legalism
  • Yazd