نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 فارغ التحصیل

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه مازندران بر سبک زندگی دینی آنان می باشد. چارچوب نظری این پژوهش، نظریه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی بوردیو است.  روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 390 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1395-1394 می باشند که با روش نمونه­گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده­اند. ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فرهنگی پاسخگویان در حد متوسط رو به پایین (66/7 از 20) بوده است؛ در حالی که سبک زندگی دینی آنها در حد متوسط رو به بالا ( 02/13 از 20 ) گزارش شده است. نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سرمایه فرهنگی و دو بعد آن (سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نهادینه شده) بر سبک زندگی دینی تاثیر معکوس و معناداری دارند؛ درصورتی که سرمایه فرهنگی تجسم یافته بر سبک زندگی دینی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. این در حالی است که ابعاد سرمایه فرهنگی روی هم رفته توانسته اند 31 درصد از تغییرات سبک زندگی دینی را تبیین نمایند. دانشجویان فرهنگ و دین و ارزش های مبتنی بر جامعه خود را طرد نمی کنند، ولی آنها را تعدیل می کنند تا با تنوع انتخاب های بیشتری روبه رو گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological study about the impact of cultural capital on religious lifestyle (Case study: University of Mazandaran’s students (

نویسندگان [English]

  • Ghorbanali Ebrahimi 1
  • Heydar Janalizadei Choobbasti 1
  • mahdi boolaghi 2

چکیده [English]

The main purpose of this research is to explain the effect of cultural capital on religious lifestyle. Theoretically, this study uses the theory of lifestyle and cultural capital developed by Bourdieu. This analysis is based on a survey including 390 students of Mazandaran University. According to the research findings, the level of religious lifestyle is relatively higher than the level of cultural capital (13.02 out of 20.00 and 6.66 out of 20.00, respectively). Furthermore, the multivariate results of this analysis show that cultural capital and its two dimensions have significant and reverse effects on religious lifestyle, whereas institutionalized aspect of cultural capital plays a significant and direct impact on religious lifestyle. The dimensions of cultural capital could explain 31 percent of changes in the religious lifestyle. In conclusion, students do not tend to entirely reject their cultural and religious values, but prefer to modify them in order to open further opportunity of choices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • religious lifestyle
  • cultural capital
  • University of Mazandaran