نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه مازندران

چکیده

هابرماس از متفکران نظریه انتقادی مشهور به بازسازی نظریه سیاسی مارکسیستی با الزامات شرایط نو پدید است. در این تحقیق پژوهشگران تلاش دارند ضمن اشاره اجمالی به مبانی معرفتی او، جایگاهی را که زبان در فرایند شکل­گیری حوزه عمومی و تعمیق کنش ارتباطی دارد تبیین کرده به این پرسش اساسی پاسخ دهند که کارویژه زبان ، دیالوگ و ارتباط زبانی در فضای حاکم بر اندیشه ورزی هابرماس به ویژه در شکل گیری حوزه عمومی چیست؟ و چگونه می­توان با کاربست این نحله فکری مشکلات داخلی از جمله شکاف­های ملت / ملت، دولت/ ملت و دولت / دولت و به ویژه نقش نهادهای حوزه عمومی در عرصه سیاست را مدیریت نمود؟ این پژوهش که از الزامات نظریه هنجاری-انتقادیِ مکتب فرانکفورت به عنوان چارچوب نظری بهره برده­است، در بخش دوم مقاله می­کوشد امکان کاربست این نظریه را در نهادینه کردن حوزه عمومی ایرانی مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر از روش توصیفی – تحلیلی در بررسی متون هابرماس برخی راهکارها جهت پیش گیری از واگرایی ملی در ایران را با تقویت حوزه عمومی و ارتقاء انسجام داخلی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The association between linguistic turn and Habermas’s critical thoughts: Its application to Iranian public sphere

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Ghezelsofla 1
  • Hosein Doostmohammadi 2

2 Master of political science. university of Mazandaran

چکیده [English]

Habermas is well-known by his critical theory entitled a revision on Marxist political theory.  On the basis of this theory, this paper tends to explain the place of language in the formation of public sphere and in the enhansment of communicative action. This study deals with this key research question: how is the theory of Habermas associated with language, dialogue and linguistic communication, particularly in the formation of public sphere?  Furthermore, this study examine the application of this theory in establishing the public sphere in Iran. Methodologically, this study employs descriptive – analytical method. Finally, on the basis of the theoretical model developed by Habermas, this study presents suggestions in order to avoid national divergence in Iran through sterngthening public sphere and promoting internal solidarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical theory
  • communicative action
  • public sphere
  • Life world
  • linguistic turn