نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه علوم بهزیستی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

تفکیک زباله و بازیافت آن از مقوله‌های مهم زیست محیطی و اقتصادی محسوب می شود. هدف این پژوهش شناخت عوامل فرهنگی و اجتماعی ﻣﺆثر و تعیین میزان سهم و نقش این عوامل در تبیین مقوله مشارکت در تفکیک زباله است. جمعیت آماری این پژوهش  شهروندان 15 تا 75 ساله شهر تهران است. نمونه آماری شامل 384 نفر می باشد که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی و خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده است روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره نشان داد که متغیرهای ﻣﺴﺆولیت شهروندی، باورهای نادرست، سودمندی تفکیک زباله، اعتماد به شهرداری و نگرش زیست محیطی و شرایط عمل بر میزان مشارکت در تفکیک زباله ﻣﺆثر هستند. با توجه به مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده می توان گفت که متغیرهای شرایط عمل (44/۰-) و احساس مسئولیت شهروندی (43/۰) دارای بیش‌ترین تاثیر بر متغیر مشارکت در تفکیک زباله هستند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد متغیرهای شرایط عمل، احساس مسئوولیت شهروندی و باورهای نادرست در مدل باقی مانده و تاثیرشان در بررسی همزمان متغیرهای پیش بین مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که شرایط عمل نقش مهمی در مشارکت در تفکیک زباله از مبدأ ایفا می­کنند همچنین احساس مسئولیت شهروندی نیز عاملی مهم قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Socio-Cultural Determinants of Citizenship Participation: The Case of Wastes Separation in Tehran City

نویسندگان [English]

  • Bizhan Zare 1
  • Farhad Nosrati 2
  • Ramin Karimi 3

2 Payam Nour Welfare University, Karaj

چکیده [English]

Wastes separation and recycling are of the most important environmental and economic characteristics of a society. The key aim of this study is to examine socio-cultural determinants of participation in wastes separation. The research findings of this paper are based on a survey including 384 people aged 15-75 years old who have been selected on the basis of random and multistage cluster sampling methods.
According to the results of this analysis, the participation in wastes separation is significantly affected by these key determinants: citizenship responsibility, false beliefs, the usefulness of wastes separation, attitudes toward municipality, and attitudes towards environment. Moreover, multivariate results of this analysis show that these factors particularly citizenship responsibility and false beliefs have significant effects on the participation in wastes separation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastes separation
  • citizenship participation
  • socio-cultural determinants
  • Environment
  • recycling