نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گلستان

2 مدیریت آموزشی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهاد آموزش و پرورش است که وظیفه­ی انتقال علم و دانش و میراث فرهنگی را بر عهده دارد و کارکرد این نهاد مهم اجتماعی وابسته به ویژگیهای سازمانی نظیر تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی در ساختار این نهاد است. با توجه به این مهم، هدف از این مطالعه، شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش می­باشد. روش تحقیق پیمایشی بوده که طی آن 199 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان (115 نفر) و شهرستان گرگان (84 نفر) با استفاده از روش تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد بوده که اعتبار آن توسط محققان قبلی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. یافته­ها نشان داد بین سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد، در حالیکه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری مشاهده شد. بعلاوه نتایج آزمون رگرسیون نشان داد، در مجموع 09/9 درصد از تغییرات متغیر وابسته (تعهد سازمانی) توسط متغیر (عدالت رویه­ای) تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Association between Social Capital, Organizational Justice and Commitment: A Case Study of Educational Staff Members in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khoshfar 1
  • Fatemeh Jandaghi Mirmahalleh 2

2 Educational Administrative, Humanities, Azad university of Gorgan, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

The institution of education is one of the most important social institutions that serve to transfer knowledge and cultural heritage across generations. However, the success of educational institution depends mainly on such organizational characteristics as commitment, justice and social capital. Accordingly, the present study primarily aims to explore the association between social capital, organizational justice and commitment. The discussion of this paper is based on a survey conducted in Golestan Province. The survey includes 199 educational staff members. The results of this research indicate the lack of significant association between social capital and organizational commitment. The results, however, support that organizational justice and commitment are significantly correlated. In addition, the results of regression analysis show that 9.09 per cent of the changes in organizational commitment can be explained by procedural justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • organizational justice
  • organizational commitment
  • education institution
  • Golestan province