نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

کاهش مستمر و اساسی میزان باروری کل در ایران طی سه دهه‌ی گذشته، محققان را به سمت بررسی عوامل موثر بر باروری سوق داده است. در این میان، کاهش دینداری و افزایش عرفی‌شدن جوامع به عنوان یکی از عوامل موثر بر بارداری مورد توجه محققان قرار گرفته است. مطالعه‌ی حاضر سعی کرده به مدد نظریه ارزش‌های سنتی/ عرفی عقلایی اینگلهارت، نظریه انتقال دوم جمعیتی لستاق و وندکا، نظریه دگرگونی صمیمیت و خانواده هتلی، نظریات عرفی‌شدن و باروری به تبیین رابطه تمایل به ارزش‌های عرفی و نگرش به فرزند بپردازد. روش اجرای این تحقیق پیمایش (کمی)؛ ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه؛ جامعه‌ی آماری، زوجین 15- 49 ساله تهرانی  و نمونه تحقیقی، 400 زوج 15- 49 ساله تهرانی است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که 88 درصد افراد جامعه دارای جهت‌گیری‌های عرفی در حد زیادی هستند. علاوه بر این دین به صورت خصوصی درمیان مردم دارای پذیرش زیادی است؛ اما در عرصه عمومی کارکردهای خود را از دست داده است. از نظر پاسخ گویان فرزندان منافع احساسی کمی برای والدین دارند و منافع تقویت خود،کسب هویت و تداوم خانواده در حد کمی از طریق فرزند تامین می‌شود. فرزندان هزینه‌های احساسی، محدودیت، زحمات جسمی، هزینه خانوادگی تقریبا زیادی برای والدین ایجاد می‌کنند. در نهایت فرضیه اصلی تحقیق تایید شد. به این معنا که بین عرفی‌گرایی و نگرش به فرزند رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigatingng the Relationship between Tendency toward Secular Values and Attitude toward Child among Couples Aged 15-49 Years in Tehran

نویسندگان [English]

  • amir rastegarkhaled
  • Sajedeh Moghadami

social science shahed university

چکیده [English]

Iran has witnessed substantial fall in birth rate during the recent three decades. This has also attracted an increasing number of researchers to investigate the patterns and determinants related to Iran's fertility swings. The present study uses the Ingelhart’s value theory and the second demographic transition theory initiated by van de Kaa and Lesthaeghe. The results of this study are based on a survey conducted in Tehran. The survey includes 400 couples aged 15-49 years old. According to the results of this study, around 88 per cent of the sample holds a high level of secular orientation. Furthermore, these results indicate that while religion is highly accepted in the private domain, it is declining in the public domain. According to the results of this study, a larger proportion of the couples believe that the disadvantages of having a child (such as costs, limitations and struggles imposed on parents) exceed its advantages including reproduction and generation continuation. In sum, the results of this study confirm this concluding point that there is a significantly revers association between secularism and child value: the higher the former, the lower the latter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • secularism
  • attitudes toward child
  • benefits and costs of child
  • family values