نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

شناخت عوامل زمینه­ساز مسئله­ی کودک آزاری در جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. زیرا آسیب­های ناشی از آن در سطح فردی و اجتماعی غیر قابل اغماض است. پژوهش حاضر با هدف شناخت آگاهی و عملکرد والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری، با به­کارگیری دیدگاه بوردیو انجام شده است. در این راستا نقش عواملی چون سرمایه­های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر میزان آگاهی و عملکرد والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری در نظر گرفته شده است. روش پژوهش میدانی (پیمایش) بوده و روی نمونه­ای به حجم 301 نفر از والدین دارای فرزند 18-0 ساله­ی شهر رشت انجام شده است و از طریق آزمون­های آماری مرتبطی چون همبستگی و رگرسیون چند گانه فرضیه­های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که انواع مختلف سرمایه­های در اختیار والدین پیش بین مناسبی برای  میزان آگاهی  و  عملکرد آنها نسبت به انواع مختلف کودک آزاری می­باشند. به عبارتی دیگر، برخورداری افراد از سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، آگاهی بالاتر و عملکرد مناسب تر­ آنها  نسبت به انواع مختلف کودک آزاری را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Social and Cultural Capital on Parental Knowledge and Practice on Child Abuse (The Case Study of Rasht City)

نویسندگان [English]

  • Hoda HALLAJZADEH 1
  • Seyedeh Masoumeh SHADMANFAAT 1
  • Saeid Kabiry 2

1 Department of social sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht. Iran

چکیده [English]

Generally speaking, it is overwhelmingly important to explore the underlying factors of the child abuse problem. This is also the key objective of the present study. It uses Bourdieu's perspective and focuses on the role of socio-economic and cultural capital on parental knowledge and practice on child abuse. The discussion of this paper is based on the results of a survey conducted in Rasht City. The survey includes 301 parents with children younger than 18 years old. According to the results of this study, parental knowledge and practice on child abuse are significantly associated with socio-economic and cultural capital. This suggests that parents with a greater level of socio-economic and cultural capital are more likely to hold higher knowledge and more appropriate practice on child abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child abuse
  • parental knowledge and practice
  • social capital
  • cultural capital
  • economic capital