نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی

چکیده

شبکه‎های همکاری علمی فرصتی مهیا می‎سازند تا اعضا با ارائه مهارت از فرصت‎های شغلی مرتبط مطلع‎گردند. مسأله اصلی شرایطی است‎که تحت آن اطلاعات مربوط به فرصت‎های شغلی منتشر می‎شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آن دسته از پویایی‎های شبکه همکاری علمی‎که سبب دسترسی به اطلاعات شغلی می‎گردد، انجام شده و ازحیث نظریه، روش و تکنیک مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی است. شبکه موردمطالعه شامل‎کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته جامعه‎شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (60 نفر) است. داده‎ها از نوع رابطه‎ای- طولی بوده و بوسیله پرسشنامه مولّدنام، گردآوری و با تکنیک مدل‎سازی تصادفی‎کنشگرگرا در نرم افزار R تحلیل شدند. نتایج نشان می‎دهد شبکه ازنظر دسترسی به اطلاعات شغلی مشابه شبکه بدون مقیاس است؛ افرادی‎که تخصصشان را بیشتر منتشر می‎سازند، هم از اطلاعات شغلی بیشتری برخوردار می‎شوند (اثر همکاران‎کنشگر)، و هم اطلاعات شغلی بیشتری را منتشر  (اثر کنشگر). مزیت اطلاع رسانی در این شبکه آنست که اطلاع رسانان متقابلاً اطلاعات شغلی دریافت می کنند (اثر دوسویگی پیوندها). افرادی‎که از ابتدا درمعرض اطلاعات شغلی قرار دارند درخلال زمان نیز اطلاعات شغلی بیشتری دریافت می‎نمایند (اثر مرکزیت درجه ورودی). اثر دسترسی به اطلاعات شغلی بواسطه 2 همکار نیز در این شبکه معنادار است (اثر واسطه‎ها).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Looking for Job Information in a Scientific Collaboration Network: An Example of Social Network Dynamics Analysis

نویسندگان [English]

  • mahsa sadeghinezhad 1
  • Mohsen Noghani Dokht Bahmani 2
  • Hossein Akbari 3

1 Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

3 Ferdowsi University Of Mashhad

چکیده [English]

Scientific collaborations networks provide an opportunity for members to display their skills which produce a large job avenue. This study aims to identify the dynamics of scientific collaboration network that leads to job information. Theoretically, the present study employs the social network analysis approach. The results of this paper are based on a survey on a sample of 60 postgraduate students of Sociology at Ferdowsi University of Mashhad. The underlying conclusion of the results of this study support the fact that the level of job information is positively and significantly associated with the level of presenting the skills: those who display a greater level of their own skills are more likely to enjoy receiving a larger volume of job information in return. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific collaboration
  • job information
  • social network analysis
  • types of network
  • network dynamics