نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

2 دانشگاه مازندران

چکیده

مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها پدیده‌ی نوینی نیست، گرچه از نیمه دوم قرن بیستم اهمیت بیشتری یافته است. برای تقویت و گسترش این مفهوم، شناخت عوامل مرتبط با آن امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنان شهر آمل و حجم نمونه را 352 نفر تشکیل داده‌اند. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه‌ای، اسنادی و نیز میدانی (پرسشنامه‌ای) و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می‌باشد. نتایج آزمون تی نشان می‌دهد که میزان مشارکت شهروندان کمتر از حد متوسط بوده است. از بین انواع مشارکت‌ شهروندان، تنها مشارکت اجتماعی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشته و مشارکت‌های مالی، فیزیکی، فکری، ذهنی و سیاسی از حد متوسط پایین تر بوده است. نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که از بین 8 مولفه که مورد آزمون قرار گرفتند، تنها چهار مولفه عضویت انجمنی، آگاهی، بی قدرتی و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با ضرایب همبستگی 383/0، 333/0، 230/0- و 227/0 به ترتیب با میزان مشارکت رابطه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding and Assessment of Factors Affecting Citizens’ Participation in Urban Management

نویسندگان [English]

  • Gholamreza MALEKSHAHI 1
  • Amer Nikpour 1
  • Sepideh Gholami 2

1 Faculty member

2 Non

چکیده [English]

Generally speaking, although citizens’ participation in the urban management has received increasing credit and attention since the 20th century, it is mainly a modern phenomenon. This study primarily aims to examine the key determinants associated with citizens’ participation in urban management. The results of this study are based on a survey that has been conducted in Amol City that includes a sample of 352 individuals. The results of this analysis show that the participation rate of the citizens in the urban management is below the medium level. Further, only the rate of social participation is fairly high, whereas the other aspects of participation including political, intellectual, financial and physical participations are below the medium level. Moreover, the results of logistic regression analyses show that citizens’ participation in the urban management is significantly associated with four key determinants: associative membership, knowledge, powerlessness, and socio-economic status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • citizenship participation
  • urban management
  • Amol