نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه مازندران

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران. بابلسر . ایران

چکیده

چکیده: نظام های سیاسی گوناگون به حد‌‌‌‌اقل ارتباط در میان مردم و حاکمان سیاسی نیازمندند، این نیاز به صورت مشروعیت و کارآمدی قابلیت مطالعه را پیدا می نماید. با این بیان سرمایه اجتماعی به نوعی با نیازمندی و سود و زیان ارتباط وثیقی پیدا می‌کند. در این میان حلقه مفقوده ای هست که توانایی ایجاد پیوند بین منافع مردم و حاکمیت یعنی دو عامل مشروعیت و کارآمدی را داراست و آن عنصر« اعتماد» است که نام علمی آن سرمایه اجتماعی است. در این نوشتار پژوهشگران برآنند تا ضمن به کارگیری اندیشه های میشل فوکو در سه حوزه دانش، قدرت و حکومت و با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی و تأکید بر رویکرد رابرت پاتنام در بکارگیری سرمایه اجتماعی جهت تأمین منافع در سطح کلان یعنی روابط مابین دولت و ملت به راهکاری دست یابند تا به نزدیکی هر چه بیشتر مردم و حاکمیت و تقریب آرمانها به واقعیت‌ها بینجامد و از این رهگذر میزان کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی کشورمان از یکسو و رضایت و رفاه شهروندان از سوی دیگر ارتقاء یابد. در این تحقیق پژوهشگران برای نیل به این هدف از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و برای گردآوری منابع از روش‌کتابخانه ای بهره‌برداری نموده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Social Capital Condition in Iran, in Bass of Post Modernism Theories of Michel Foucault

نویسندگان [English]

  • Hosein Doostmohammadi 1
  • morteza alavian 2

1 Master of political science. university of Mazandaran

2 Assistant Professor of Political Science in University of Mazandaran .babolsar. iran

چکیده [English]

Abstract
Deferent political systems need minimum relation between people and political governors and this necessity will be shown in form of efficiency and legitimacy. So, social capital is related to requirement, profit and loss. There is a missing link, in the meantime, which can tie between profits of people and sovereignty (legitimacy and efficiency), and that is “reliance”, whit scientific name ‘social capital”. Authors in this research try to apply postmodernism theories of Michel Foucault in three dimensions of knowledge, power and government, and by use of social capital theory and with emphasis on Robert Putnam in use of “social capital” for supply profits in macro level (relation between state and nation), and try to achieve an approach for more relation between nation and sovereignty and access of ideals to reals, and try to improve the measure of efficiency and legitimacy of our political system in one side and satisfaction and comfort of citizens in other side. In this research, authors, for reach to goals used the analytical-descriptive method and use library tools for collection data.
Key Words:
Social Capital, Reliance, Knowledge, Power, Governance

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Reliance
  • Knowledge
  • Power
  • Governance