نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

تعاملات همسایگی ازجمله رفتارهایی هستند که امروزه موردتوجه جامعه شناسان شهری قرارگرفته‌اند. در این مقاله به‌منظور تبیین رفتارهای همسایگی از تئوری کنش عقلانی آیزن و فیش‌باین استفاده‌ شده است. متغیرهای نگرش به تعاملات همسایگی، هنجارهای ذهنی، قصد انجام رفتار، باورهای رفتاری و باورهای هنجاری سازه‌های اصلی این مدل را تشکیل می‌دهند. روش پژوهش، پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات لازم جمع‌آوری‌ شد. نمونه تحقیق شامل 385 نفر از ساکنان شهر یزد است که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب و سپس به شیوه تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. پرسشنامه این تحقیق محقق ساخت بوده که جهت سنجش پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین سازه‌های مدل با تعاملات همسایگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. به‌طوری‌که بین باورهای رفتاری و تعاملات همسایگی، بین باورهای هنجاری و تعاملات همسایگی، بین نگرش و تعاملات همسایگی، بین هنجارهای ذهنی و تعاملات همسایگی، بین قصد انجام رفتار و تعاملات همسایگی رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. با این‌حال هرچند سازه‌های مدل، همبستگی معنی‌داری با تعاملات همسایگی دارند، اما باید از دیگر سازه‌ها که در مدل‌های مشابه ارائه‌شده‌اند غافل نبود و تحقیقات گسترده‌تری در این زمینه انجام داد تا به یک مدل کلی‌تر با سازه‌های بیشتری دست‌یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Empirical Test of Theory of Rational Action in Explaining Neighborhood Interactions (Case Study: Urban Society of Yazd)

نویسندگان [English]

  • fatemeh birjandi chehartaghi
  • Meraban Parsamehr

univercity yazd

چکیده [English]

neighborhood interactions are one of the most important issues that have been affected by urban sociologists today. in order to explain the neighborhood behaviors, the theory of intellectual action of ajzen and fishbein has been used. attitude variables in neighborhood interactions, mental norms, intention to conduct behavior, behavioral beliefs and normative beliefs form the main constructs of this model.the research method is survey and questionnaire was collected using the necessary information questionnaire.research sample consists of 385 persons in yazd city which are tailored to stratified random sampling and then in a simple random manner.the questionnaire was developed which was used to assess its reliability by cronbach's alpha test and the factor analysis.the results show that there is significant positive correlation between model structures with neighborhood interactions. hence, between behavioral beliefs and neighborhood interactions, between the attitude and neighborhood interactions,between the attitude and neighborhood interactions, between mental norms and neighborhood interactions,between intention to conduct neighborhood behavior and interactions was observed positive and significant.however,although model structures have significant correlation with neighborhood interactions,we need to avoid other structures that are not neglected in the same models and extensive research has been done in this field to provide more general model with more structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood interactions
  • Theory of rational action
  • Social cohesion
  • Behavioral intent