نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

10.22080/ssi.2020.15867.1564

چکیده

اگر تغییر در سبک زندگی را راهی برای باز اندیشی در ارزش‌ها و نگرش‌های افراد بدانیم، می‌توانیم تفاوتهای افراد در زمینه نگرش نسبت به طلاق توافقی را که نوعی باز تعریف در طلاق سنتی است بهتر درک کنیم. هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک زندگی و نگرش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت است. روش تحقیق پیمایشی بوده که در فرایند آن ۴۰۰ نفر از شهروندان ۱۸ ساله و بالاتر در شهر رشت با استفاده از نمونه­‌گیری تصادفی طبقه­‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع­‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌­ساخته بوده که اعتبار آن از طریق اعتبار سازه‌ای و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق  نشان دادند که بین ابعاد سبک زندگی (مصرف فرهنگی، مدیریت بدن و مصرف رسانه‌ای) با گرایش به طلاق توافقی همبستگی معنی‌داری وجود دارد؛ یعنی هر چه مصرف فرهنگی بالاتر، اِعمال مدیریت بدن و مصرف رسانه‌­ای بیشتر باشد افراد گرایش بیشتری به طلاق توافقی دارند. با کنترل متغیرهای زمینه­‌ای از قبیل سن، جنس و تأهل، شدت این رابطه تعدیل می­شود، به نحوی که بین متأهلین و افراد ۴۴ ساله و بالاتر شدت رابطه بین متغیرهای سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship between Lifestyle and Attitude towards Uncontested Divorce among Citizens of Rasht City

نویسندگان [English]

  • ali yaghoobi 1
  • mohammad amin kanani 2
  • Raziyeh yahyapour 3

1 assistant professore

2 Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Department of Social Sciences, Faculty of Literature and human Sciences,University of Guilan,Rasht,Iran

چکیده [English]

 
If we see change in lifestyle as a way of reflection on people's values and attitudes, we can better understand individual differences in attitudes toward uncontested divorce, which is a kind of redefinition of traditional divorce. The purpose of this study was to investigate the relationship between lifestyle and attitude towards uncontested divorce. Methodologically, the research findings presented and discussed in this pare are based on a survey, which includes 400 males and females aged 18 years and older in Rasht City. Research findings showed that there is a significant correlation between the dimensions of lifestyle compromised of cultural consumption, body management and media consumption with the tendency towards uncontested divorce. This suggests that a stronger tendency towards uncontested divorce are more likely to happen among those holding the higher levels of cultural consumption, body management practices and media consumption. In addition, the results indicated that while the background variables of age, sex, and marital status are held constant in the analysis, the intensity of this relationship becomes .This also means that the relationship between lifestyle variables and the tendency towards uncontested divorce tend to be greater amongst those who are married and aged 44-year and over.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life-style
  • Uncontested divorce
  • Attitude
  • Reflection
  • Rasht City