بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

10.22080/ssi.2020.15867.1564

چکیده

اگر تغییر در سبک زندگی را راهی برای باز اندیشی در ارزش‌ها و نگرش‌های افراد بدانیم، می‌توانیم تفاوتهای افراد در زمینه نگرش نسبت به طلاق توافقی را که نوعی باز تعریف در طلاق سنتی است بهتر درک کنیم. هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک زندگی و نگرش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت است. روش تحقیق پیمایشی بوده که در فرایند آن 400 نفر از شهروندان 18 ساله و بالاتر در شهر رشت با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته بوده که اعتبار آن از طریق اعتبار سازه‌ای و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان دادند که بین ابعاد سبک زندگی (مصرف فرهنگی، مدیریت بدن و مصرف رسانه‌ای) با گرایش به طلاق توافقی همبستگی معنی‌داری وجود دارد؛ یعنی هر چه مصرف فرهنگی بالاتر، اِعمال مدیریت بدن و مصرف رسانه‌ای بیشتر باشد افراد گرایش بیشتری به طلاق توافقی دارند. با کنترل متغیرهای زمینه‌ای از قبیل سن، جنس و تأهل، شدت این رابطه تعدیل می‌شود، به نحوی که بین متأهلین و افراد 44 ساله و بالاتر شدت رابطه بین متغیرهای سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Lifestyle and Attitude towards Uncontested Divorce among Citizens of Rasht City

نویسندگان [English]

  • ali yaghoobi 1
  • mohammad amin kanani 2
  • Raziyeh yahyapour 3
1 assistant professore
2 Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Social Sciences, Faculty of Literature and human Sciences,University of Guilan,Rasht,Iran
چکیده [English]

If we
see change in lifestyle as a way of reflection on people's values and
attitudes, we can better understand individual differences in attitudes toward
uncontested divorce, which is a kind of redefinition of traditional divorce.
The purpose of this study was to investigate the relationship between lifestyle
and attitude towards uncontested divorce. Methodologically, the research
findings presented and discussed in this pare are based on a survey, which
includes 400 males and females aged 18 years and older in Rasht City. Research
findings showed that there is a significant correlation between the dimensions
of lifestyle compromised of cultural consumption, body management and media
consumption with the tendency towards uncontested divorce. This suggests that a
stronger tendency towards uncontested divorce are more likely to happen among
those holding the higher levels of cultural consumption, body management
practices and media consumption. In addition, the results indicated that while
the background variables of age, sex, and marital status are held constant in
the analysis, the intensity of this relationship becomes .This also means that
the relationship between lifestyle variables and the tendency towards
uncontested divorce tend to be greater amongst those who are married and aged
44-year and over.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life-style
  • Uncontested divorce
  • Attitude
  • Reflection
  • Rasht