نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران، دانشگاه مازندران

10.22080/ssi.2020.17774.1699

چکیده

دانشجویان به عنوان قشری خاص و البته مهم از جامعه علاوه بر فشارهای متداولی که همه انسان‌ها کم و بیش با آن‌ها مواجهند به سبب ایفای نقش دانشجویی نیز تحت فشارهای خاصی قرار دارند. مطابق با ادبیات نظریه‌های فشار، افزایش فشار با افزایش احتمال رفتار انحرافی و مجرمانه مرتبط است. هدف از این مقاله ارائه و بومی‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌هایی در جهت کاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان بر مبنای دلالت‌های سیاستی منتج از نظریه‌های فشار معاصر است. در این مقاله با روش اسنادی پس از پرداختن به مباحث نظری، مفاهیم و‌ دلالت‌های سیاستی منبعث از نظریه‌های فشار از منظر جامعه‌شناختی، به برنامه‌های اجرا شده منتج از این دلالت‌ها در سایر کشورها پرداخته شده است. در پایان، دلالت‌های سیاستی نظریه‌های فشار در خصوص کاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان در سه سطح خرد، میانه و کلان و برنامه‌های پیشنهادی ملهم از این سیاست‌ها در قالب سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بومی‌سازی و ارائه گردیده است. سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن شرایط و چگونگی اجرای این برنامه‌ها و با لحاظ شرایط بومی داخل کشور با ضریب اطمینان بیشتری قادر به سیاست‌گذاری صحیح و ارائه برنامه‌های کارامد و موثر در پیشگیری از جرایم بر مبنای نظریات علمی خواهند بود. حاصل جلوگیری از هدر رفت هزینه، زمان و منابع کشور و بازدهی بالاتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Policy Implications of Agnew's General Strain Theory & Messner and Rosenfeld's Institutional Anomy Theory to Reduce Students' Deviant Behaviors

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdinia 1
  • Somayeh Mirzaee 2

1 University of Mazandaran

چکیده [English]

University students alike other human and social groups encounter certain pressures due to their role. According to the literature of strain theories, increasing strain is associated with the increased likelihood of deviant or criminal behavior. The purpose of this article is to present and localize policies and programs to reduce students’ deviant behaviors based on political implications of strain theories. This paper employs a sociological perspective and relies on a documentary method in order to addressing theoretical concepts and issues and policy implications of strain theories, and programs implemented resulting from these implications in other countries. For reducing students’ deviant behaviors the policy implications of strain theories, in three levels: micro, middle, and macro levels, and the proposed programs inspired by these policies, in three categories: short, medium, and long-term, have been localized and presented. Given the conditions and how these programs are implemented, and given the indigenous conditions within the country, with greater confidence, policymakers are able to implement proper policy and present effective crime prevention programs. This also leads to saving money, time and resources and to increase efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy implications
  • contemporary strain theories
  • university students
  • Agnew
  • Messner and Rosenfeld