نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از مسائلی که می­تواند کیفیت زندگی زنان را تحت تأثیر قرار دهد، ناباروری است. ناباروری، چیزی بیش­تر از یک تشخیص پزشکی است ؛ و نوعی داغ اجتماعی محسوب می­شود. پژوهش حاضر به کیفیت زندگی زنان در خانواده­های نابارور توجه می کند و به عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر  آن می پردازد. در این پژوهش، با استفاده از روش پیمایشی و پرسش نامه‌ی استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، تعداد 400 نفر از زنان در خانواده­های نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری، با علت­های  (زنانه، مردانه، هردو و ناشناخته) با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که سن پاسخگو، درآمد خانوار،  دینداری، سلامت عمومی و انتظار نقش با کیفیت زندگی زنان در خانواده های نابارور، رابطه دارند. تبیین متغیر وابسته بر حسب مجموع متغیرهای مستقل، بیانگر آن است که سه متغیر سلامت عمومی، دینداری و انتظار؛ نقش قوی ترین پیش بینی کننده‌ی کیفیت زندگی زنان نابارور هستند و قادرند 48/0 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Socio-Cultural Factors Affecting the Quality of Women’s Life in Infertile Families in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Halimeh Enayat 1
  • Sanaz Heidary 2
  • Saeed Pajoohanfard 3

1 Professor of Sociology and Social Planning, Shiraz University

2 M.A. in Sociology, Shiraz University

3 PhD. Student of Sociology, Shiraz University

چکیده [English]

Infertility is one of the factors affecting the quality of women’s life. Infertility, as a kind of social mark, is more than just a medical diagnosis. The present study focuses on the quality of women’s life in infertile families and examines socio-cultural factors affecting the women’s life quality. In this study, using a survey method and a WHO life quality standard questionnaire, 400 women have been selected from infertile families referring to infertility centers on various reasons (female, male, both unknown and unknown) through simple random sampling method. The results showed that the factors of responsive age, household income, religiosity, general health and expectation were related to women’s life quality in infertile families. An explanation of the dependent variable in terms of the sum of the independent variables indicated that general health, religiosity and expectation were the strongest predictors of infertile women's life quality and accounted for 0.48% of the changes in the variance of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life quality
  • socio-cultural factors
  • Infertile Families
  • women
  • Shiraz