بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد تهران شمال. تهران. ایران

2 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز. تهران. ایران

3 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران. ایران

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی علل فروپاشی ساختار خانواده و دلایل ورود زنان در مدل مفهومی رابطه فرا زناشویی بود. روش مطالعه: پژوهش با رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری انجام شد. تکنیک گردآوری داده‌ها، مصاحبه ساخت نیافته و داده‌های موردنیاز از مصاحبه با 17 نفر از زنان ساکن شهر قزوین که تجربه رابطه فرا زناشویی داشتند، جمع‌آوری‌شده است. انتخاب مصاحبه‌شوندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند که نیازمند استفاده از نمونه‌گیری متوالی به نام گلوله برفی است، انجام شد. در این پژوهش از اعتبار زاویه‌بندی استفاده‌ شده‌است. یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، شرایط علی این پژوهش تنوع‌طلبی جنسی، عدم مهارت و دانش جنسی و توجیه رابطه فرا زناشویی و عدم حضور همسر شناسایی شدند. پدیده محوری دگردیسی صمیمیت یا عشق متلاقی که درزمینه‌ی جایگزینی برای رشد روابط اجتماعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی، افزایش اوقات فراغت و تسهیل گری فن‌آوری‌های نوین پدید آمده است. نتیجه‌گیری: فردگرایی، دوسویگی جنسیتی، بی‌تفاوتی همسر، فرودستی زن در کسب درآمد به‌عنوان شرایط مداخله‌گر و در نهایت این‌که زنان، در این کنش و واکنش‌ها، با اقدام به رابطه فرا زناشویی و به میل به مصرف‌گرایی، مدیریت بدن و تردید داشتن در ادامه زندگی و توجیه این رابطه، پیامدهایی چون افزایش لذت‌گرایی و عادی شدن رابطه فرا زناشویی را خلق کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Structural Changes of the Family Institution through Examining Women’s Extramarital Affairs with GT Approach: A Case Study on the Women of Qazvin City

نویسندگان [English]

  • Zahra Aghajanibeigi 1
  • hossein Abolhassan tanhai 2
  • afsaneh edrisi 3
1 PhD student of Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch. Tehran. Iran
2 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Tehran. Iran
3 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch. Tehran Iran,
چکیده [English]

Objectives: The aim of the present study is to identify the reasons and motivations of women in the conceptual model of extramarital relationship and the causes of the collapse of the family structure. Methods: To this end, with the present research has applied a qualitative approach and grand theory. Data was collected through semi-structured interviews with 17 married women in Qazvin City who had the experience of an extramarital relationship. The interviewees were selected through targeted snowball sampling method. Results: Based on the findings, the causal conditions of this study were identified as sexual diversity, lack of sexual skills and knowledge, justification of extramarital relationship and absence of spouse. The central phenomenon was the metamorphosis of intimacy or mutual love emerging in the context of alternatives for the growth of social relations and change of social values, increase of leisure time and facilitation of new technologies. Conclusion: Individualism, gender bias, spouse indifference, female inferiority in earning as intervening conditions, and finally the fact that that women, in these actions and reactions, engage in an extramarital affair with a desire for consumerism, body management, and hesitation in the continuation of married life and justifying this kind of relationship, caused consequences such as increased hedonism and the normalization of extramarital affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extramarital relationship
  • women's beliefs
  • hidden relationships
  • sexual freedom
  • Qazvin city