بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارجامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،‌ ایران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

اهداف: هدف این تحقیق بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق است. روش‌ مطالعه: ‌جامعه آماری تحقیق را زنان متأهل 54-15 سال شهر همدان در سال 1398 تشکیل می‌دهند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 300 نفر محاسبه گردید. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای است. روش پژوهش پیمایشی است و به‌منظور گردآوری داده‌ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. متغیرهای مستقل پژوهش شامل شش متغیر سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه جنسی زنان و متغیر وابسته پژوهش میزان گرایش زنان متأهل به طلاق است. یافته‌ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد بین هر شش متغیر مستقل پژوهش با میزان گرایش زنان به طلاق رابطه‌ی معنادار و منفی وجود دارد. متغیرهای سرمایه جنسی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه اقتصادی به ترتیب رابطه قوی‌تری را با متغیر وابسته پژوهش دارا می‌باشند. نتیجه‌گیری: همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که سه متغیر سرمایه جنسی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی تجسم یافته توانسته‌اند درمجموع 0/51 درصد از واریانس متغیر وابسته (میزان گرایش زنان متأهل به طلاق) را برآورد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of the Relationship between Different Types of Capitals and Women’s Tendency to Divorce in Hamedan City

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Ghodsi 1
  • Seyed Sajad Mirjalili 2
1 Associate Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali-Sina University, Hamedan
2 MA of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali-Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Objectives: The present survey research is a sociological study of the relationship between different types of capitals and the rate of women’s tendency to divorce. Methods: The statistical population consists of married women aged 15-54 in Hamedan. The sample size was calculated using Cochran formula on 300 individuals and stratified sampling method was used to select the samples. The theoretical data was collected from books and articles and the practical data was collected using a researcher-made questionnaire. Face validity and Cronbach's alpha were used to assess the validity and reliability of the questionnaire. Data were analyzed using SPSS software in two parts: descriptive statistics and inferential statistics. The independent variables of the study included six variables of social capital, economic capital, embodied cultural capital, objective cultural capital, institutional cultural capital and women's erotic capital. In addition, the dependent variable of the research was the rate of women’s tendency to divorce. Results: The results of Pearson correlation coefficients showed that there is a significant negative relationship between the six independent variables of research and the rate of women's tendency to divorce. Conclusion: The results of stepwise multivariate regression test showed that three variables of erotic capital, social capital and embodied cultural capital predicted and estimated 0.51% of the variance of the dependent variable (married women’s tendency to divorce).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Married women’s tendency to divorce
  • Social capital
  • Economic capital
  • Embodied cultural capital
  • Objective cultural capital
  • Institutional cultural capital
  • Erotic capital