روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه‌ای‌ کیفی در شهر رشت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 فارغ‌التحصیل کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

اهداف: تغییرات اجتماعی فرایندهای گوناگونی را در روابط بین زوجین رقم زده و زمینه‌ساز ظهور و گسترش انواع مختلفی از روابط جنسی پیشا و پسا ازدواج شده‌اند. اما این روابط نه در هوا بلکه در زمین و بسترهای خاصی نمود می‌یابند. اهداف: مقاله حاضر با هدف درک و توصیف بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری روابط فرازناشویی در شهر رشت انجام‌شده است. روش مطالعه: رویکرد روش‌شناختی مطالعه حاضر از نوع کیفی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها با تعداد 14 نفر از زنان و مردان درگیر در روابط فرازناشویی مصاحبه عمیق به عمل آمد. در نهایت داده‌ها به کمک تکنیک تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که روابط فرازناشویی به عنوان امری تعاملی بین فرد و جامعه در دو بستر فردی و اجتماعی بروز می‌یابند. بسترهای اجتماعی برخی ریشه در ارزش‌های سنتی مانند پدرسالاری دارند و برخی در ریشه در افول ارزش‌های سنتی. ارزش‌های فردی، ویژگی‌های شخصیتی و احساس ناامنی در روابط در شرایط مداخله‌گری رسانه‌ای به گسترش روابط چندگانه عاطفی و تجربیات فرازناشویی منجر شده است. نتیجه‌گیری: در چنین شرایطی جاذبه‌های محیطی و افول ارزش‌ها از یک‌سو در ترکیب با مفهوم‌سازی نو از عشق از سوی دیگر مکانیسم روابط فرازناشویی را قابل تبیین و تفسیر می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extramarital Affairs and the Contexts: A qualitative Study in Rasht

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Kanani 1
  • Mahboubeh Alijani 2
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 M. A. in Sociology, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Objectives: Social changes have shaped various processes in the relationship between couples and paved the way for the emergence and spread of different types of pre- and post-marital sex. But these relationships are manifested not in the air but on the ground and in certain contexts. The present article has been done with the aim of understanding and describing the contexts and backgrounds of the formation of extramarital relationships in the city of Rasht. Methods: The methodological approach of the present study was qualitative and in-depth interviews were conducted with 14 women and men involved in extramarital affairs to collect data. Finally, the data were analyzed using qualitative content analysis technique. Findings: The findings showed that extramarital affairs occur as an interaction between the individual and society in both individual and social contexts. Some social contexts are rooted in traditional values such as patriarchy and some are rooted in the decline of traditional values. Individual values, personality traits, and feelings of insecurity in relationships in the context of media intervention have led to the development of multiple emotional relationships and extramarital experiences. Conclusion: In such circumstances, environmental attractions and the decline of values on the one hand in combination with the new conceptualization of love on the other hand can explain and interpret the mechanism of extramarital relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affair
  • Extramarital
  • Decline of Values
  • Risk