ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی (جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه)، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

اهداف: نگاهی واقع‌بینانه نسبت به پدیده خودسانسوری در نهادهای حاکمیتی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن هدف اصلی این تحقیق است. روش‌ مطالعه‌: این تحقیق، در چارچوب پارادایم تفسیری با رویکرد کیفی و برمبنای روش گراندد تئوری عینی‌گرا و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته به مطالعه روابط‌عمومی‌های نهادهای حاکمیتی در شهر یزد پرداخته است. بر این اساس، ۲۳ نفر از افراد دارای حداقل 5 سال سابقه تصدّی مسؤولیّت اطلاع‌رسانی در نهادهای حاکمیّتی با استراتژی نمونه‌گیری هدفمند به صورت تدریجی و همگن با حداکثر تنوّع و همچنین با بهره‌مندی از استراتژی گلوله‌برفی و نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق حاکی است از مجموع 208 مفهوم باشد از گزاره‌های ناشی از متون مصاحبه‌ها، 24 مقوله فرعی و ۸ مقوله اصلی به دست آمده است. پدیده هسته‌ ای برآمده از مقولات این تحقیق نشان دهنده یک «تبادل مشروعیّت‌بخش» در فرایند خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی شهر یزد است. نتیجه‌گیری: نتایج نهایی این پژوهش بیانگر تلفیق ابعاد فردی و ساختاری در پدیده خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی است. به نظر می‌رسد افراد در راستای منفعت‌طلبی‌های فردی و گروهی و در زیر فشار الزامات ساختاری، تدبیراندیشی کرده و با حرکت در مسیر تبعیت و تأیید در سطوح فردی، سازمانی یا فراسازمانی، در نهایت به تبادلی مشروعیّت‌بخش تن می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Paradigmatic Model of Self-Censorship in Iranian Government Institutions

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Farahmand 1
  • Saeed Dashtizad 2
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Objectives: The present study seeks to achieve a realistic view of the phenomenon of self-censorship in government institutions in Iran and identify the factors affecting it. Methods: In the framework of an interpretive paradigm with a qualitative approach, based on the objective method of grounded theory and using a semi-structured interview tool, this study examines the relationships and generalities of government institutions in Yazd. Accordingly, 23 individuals with 5 years of experience in information dissemination in government institutions were selected gradually and homogeneously using a purposeful sampling method with maximum diversity as well as snowball and theoretical sampling. Results: The findings of this study indicate that out of a total of 208 concepts constructed from statements derived from interview texts, 24 sub-categories and 8 main categories were obtained. The core phenomenon obtained from the categories of this research indicated a "legitimizing exchange" in the process of self-censorship in government institutions of Yazd. Conclusion: The final results of this study indicate a combination of individual and structural dimensions in the phenomenon of self-censorship in government institutions. Individuals seem to think in terms of individual and group interests and under the pressure of structural requirements, and by moving in the direction of obedience and approval at the individual, organizational or extra-organizational levels, they finally agree to a legitimizing exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-censorship
  • Government institutions
  • Government agencies
  • Public relations
  • Information