نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مسئله‌ی این مقاله، ناظر بر تأثیر استفاده از رسانه‌های جمعی بر احساس تعلق خاطر جوانان به هویت دینی است. گستردگی و عمق تأثیر نرم‌افزاری رسانه‌ها، باعث شکل‌گیری و رواج تعابیری نظیر دهکده‌ی جهانی و جهانی شدن فرهنگ، در ادبیات اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای جوامع مختلف گردیده است. تعلق خاطر به عناصر هویتی از جمله حوزه‌های تأثیر‌پذیر عرصه‌ی فعالیت رسانه‌های جمعی است. مقاله‌ی حاضر که نتیجه‌ی پژوهشی تجربی در این حوزه است، به دنبال بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های جمعی جهانی (ماهواره و اینترنت) بر تعلق خاطر جوانان به هویت دینی است. به عبارت دیگر، پرسش اساسی پژوهش این است که آیا استفاده از رسانه‌های جمعی جهانی بر روی تعلق خاطر جوانان به هویت دینی تأثیر می‌گذارد یا خیر؟ و اگر تأثیر می‌گذارد، این تأثیرها از طریق چه سازوکار‌هایی صورت می‌پذیرد؟ جهت پاسخ به پرسش های فوق، پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل علی تحقیق شامل متغیرهای سازوکاری ترسیم شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کلیه‌ی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر شیراز است. روش مورد استفاده، میدانی و از تکنیک پیمایش به منظور جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. اعتبار متغیرها با استفاده از اعتبار صوری و روایی متغیرها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون‌های مورد استفاده در این تحقیق، شامل همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی جهانی یک رابطه‌ی معنی‌دار منفی با هویت دینی دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Mass Media and Religious Identity among the Youth of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Javadi Yeganeh 1
  • Jalil Azizi 2
  • Mohammad Reza Ansari 3

چکیده [English]

The current article studies the influence of mass media on religious identity of young people of Shiraz. The breadth and depth of the soft power of media has caused the prevalence of expressions such as global village and globalization of culture in the social, cultural and media literature in various societies. Belonging to identity elements is one of the most affected areas in the sphere of mass media activities. This article is the result of empirical research in this area and wants to investigate the effects of global mass media (satellite TV’s and internet) on belonging to the religious identity of the youth. In other words, the main question is whether the use of global mass media effects the youth with religious background. And if the answer is yes, what are the influential mechanisms?  To answer these questions, after reviewing the literature, causal models include mechanism variables, was constructed. The population of this study comprised students in the third year of high school in Shiraz. The method used in this research was survey and validity of variables measured by formal validity and variables reliability measured by Cronbach's alpha. The statistical hypothesis testing used in this article included Pearsons correlation, ANOVA, multivariable regression and path analysis. Correlation analysis showed a negative significant relation between the amount of international mass media use and religious identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • internet
  • satellite
  • identity
  • religious identity