نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد پژوهش دانشگاه مازندران

چکیده

حضور در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی همچون فیس‌بوک بنا به ویژگی‌ها، خصوصیات، امکانات و کارکردهای خاص این فضا و با عنایت به وضعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جوانان در کلان‌شهرهای در حال گذار ما، تأثیرات عمیقی را بر جنبه‌های متفاوت هویت و به تبع آن، بر سبک زندگی کاربران ایرانی و خصوصاً جوانان به مثابه‌ی بزرگ‌ترین طیف مخاطبان و فعالان این فضا خواهد گذاشت. در حقیقت کاربران ایرانی با توجه به ساختارهای عینی و ذهنی موجود در جهان واقعی خود و بنا به نوع و میزان استفاده‌شان از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، تأثیرات و تغییرات گسترده‌ای را به‌طور تدریجی خواهند پذیرفت. بدین لحاظ پژوهش حاضر، رابطه‌ی حضور و تعامل در شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک با هویت اجتماعی جوانان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. پژوهش حاضر پیمایشی است و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و بهره‌گیری از پرسشنامه‌‌ی محقق‌ساخته صورت گرفته است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را کاربران جوان فیس‌بوک شهر تبریز تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول لین، 424 نفر برآورد شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که حضور و تعامل در فیس‌بوک عاملی تأثیرگذار بر هویت اجتماعی کاربران است و این شبکه‌ باعث تضعیف برخی از ابعاد هویت اجتماعی چون هویت خانوادگی، دینی و ملی و همچنین باعث تقویت هویت مصرفی کاربران شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Facebook Social Network and Changes in Social Identity Among the Youth of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Vahid Ghasemi 1
  • Samad Adlipour 2
  • S. Ahmad Mir Mohammadtabar 3

چکیده [English]

Participation of young people in such social networks as Facebook can deeply influence different aspects of their identity and lifestyle; this can particularly affect youth who are the largest active group of such an environment. This largely happens due to particular features, facilities and functions of this environment regarding the social, political and cultural situation of the youth in megacities. In fact, Iranian Facebook users are gradually influenced and affected by changes brought by various social networks. Therefore, the present research is to investigate the relationship between the presence and interaction of youth in Facebook social network and its impact on their social identity. The present study is a survey and was carried out applying multi-stage cluster sampling and a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study includes 424 young users of Facebook in Tabriz which was determined using Lin Table. The findings of this research indicate that the presence and interaction with Facebook social network can have an important influence on the users' social identity and this social network will weaken some aspects of social identity such as family, religious and national identities of users. On the other hand, it will increase the consuming aspect of users as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • Facebook
  • identity
  • Social Identity