نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

این مقاله به مسئله‌ی امنیت اجتماعی و روانی محلات، با تأکید بر موقعیت منزلتی‌شان می‌پردازد. مدل تبیینی این مسئله بیان می‌دارد که موقعیت منزلتی محلات در وجه عینی و ذهنی آن، به وسیله‌ی همگونی و احساس تعلق و ثبات مسکونی و سبک زندگی خاص افراد ساکن، بر این احساس اثر می‌گذارد. برای بررسی تجربی این مدل، نمونه‌ای 270 نفری از سرپرستان خانواده در مناطق مختلف شهر تهران، به طریق نمونه‌گیری سیستماتیک برگزیده شده و با رویکرد کمی و استفاده از روش پیمایش به آزمون مدل تحلیلی پرداخته شد. نتایج نشان داد که منطقه هم به طور مستقیم و هم از طریق همگونی ذهنی و عینی، احساس تعلق و ثبات مسکونی و سبک‌های خاص زندگی در کنار سبک زندگی محله‌ای، به میزان قابل توجهی احساس امنیت ساکنان را در ابعاد مختلف تأمین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neighborhood Prestige and Feeling of Safety among Residents Different Sectors of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Azam Azadeh 1
  • Zahra Jahangiri 2

چکیده [English]

This article studies the problem of social and psychological security of neighborhood, emphasizing its prestige level. According to the exploratory model, the prestige level of neighborhoods in its objective and subjective dimensions (sides) influences the feeling of security through the homogeneity and the feeling of belonging and the stability of inhabitants and their particular life style. In order to study this model experimentally, we gathered a sample of 270 householders in different parts of Tehran through systematic sampling and examined the analytic model using quantitative approach and survey methods. The results showed that a neighborhoodcan provide the feeling of security for the inhabitants in a considerable measure, either in direct mode or through subjective and objective homogeneity, the feeling of belonging and stability and different life styles of its inhabitants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neighborhood prestige
  • the feeling of security
  • homogeneity
  • belonging
  • stability of inhabitants