نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکترای مسائل ایران دانشگاه یاسوج

چکیده

نیک می دانیم مقوله ی «سبک زندگی» از دهه ی 1970 به این سو توجه ناظران و تحلیل گران علوم اجتماعی و سیاسی را به خود جلب کرده است. امری که بر انواع الگوهای رایج مصرف و بهره گیری از مواد و کالاهای نمادین در میان گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی دلالت دارد. به نظر می رسد تحولات رخداده در دو دهه ی اخیر در زمینه های اقتصادی و فرهنگی که با روند جهانی شدن ها نیز تشدید شده است، گفتمان انقلاب اسلامی در ایران به ویژه در عرصه ی فرهنگ و مختصات آن در زمینه ی سبک زندگی، نگاه های ناظران و اصحاب سیاست را به خود معطوف نمود. از این رو، نویسنده در مقاله ی پیش رو، بر آن است به تحلیل این مفروضه ی بنیادین خود بپردازد که در چارچوب «جهان زیست ایرانی» که خود تا حد وسیعی وامدار گفتمان انقلاب اسلامی است، چه شکل و شیوه ای از سبک زندگی معنا و مصداق پیدا می کند؟ بر این اساس جهان زیست ایرانی، در پیوند با اهمیت نهادمند شدن سبک زندگی دارای سه مشخصه ی بنیادین است: ا) سنت مداری ایرانی، 2) سنت مداری اسلامی و 3) پویایی نوگرایی ناشی از پیوند با محیط بیرونی. مقاله ی حاضر ابتدا با استفاده از نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز به توضیح رابطه ی موجود میان جهان زیست و سبک زندگی می پردازد و در بخش بعدی نتایج این امر را در نهادمندی سبک زندگی در جهان زیست ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian Life-World and Its Effect on Institutionalization of Life Style

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Ghezelsofla 1
  • Somayeh Farrokhi 2

چکیده [English]

"Lifestyle" has attracted political observers and analysts of social sciences since the 1970s; it is implied on the common models of consumption and utilization of all types of materials and symbolic goods among different social groups and classes. It seems to have occurred in the past two decades of developments in the field of economic and cultural globalization. It has also intensified the discourse of the Islamic revolution of Iran which has challenged other discourses. It has drawn the attention of observers and politicians especially in the context of culture and lifestyle. So, in this article, the authors want to focus on the fundamental assumptions that in the frame of Iranian"life-world" which is in debate to a large extent after theIslamic Revolution. In answering this question, the authors will attempt to conduct an analytical study of the three aspects of Iranian life-worlds. According to the Iranian life-world, in conjunction with the importance of being institutionalized lifestyle has three fundamental characteristics: 1) Iranian traditionalism 2) Islamic traditionalism 3) the dynamics of modernization due to a connection to the external environment. The authors, by using of Structuration Theory of Anthony Giddens, try to explain the relationship between the life-world and the lifestyle, and in the next section, they will examine the results in institutionalized lifestyle in the Iranian life-world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian life-world
  • Islam
  • tradition
  • modernity
  • Globalization
  • the Iranians
  • west