نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم‌اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندۀ مسئول)

2 استادیار گروه علوم‌اجتماعی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

زنان نیمی از جمعیت هر جامعه ای را تشکیل می دهند و در عین حال دارای مسایل و نیازهای خاص خود هستند. رفع نیازها و مشکلات آنها و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود  وضعیت زندگی آنها، از عمده‌ترین مسائل کشورهاست. در این پژوهش به کیفیت‌ زندگی زنان متاهل و برخی متغیرهای موثر بر آن پرداخته شده است. تحقیق مورد نظر از نوع پیمایشی و جامعه آماری مورد بررسی کلیه زنان متاهل شهر تبریز بوده اند که 384 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در مجموع نتایج کلی نشان داد که میانگین شاخص کل کیفیت‌ زندگی زنان مورد مطالعه در یک طیف (100- 0) 56 درصد می‌باشد. همچنین نتایج حاصله نشان داد که زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار کیفیت‌ زندگی بهتری دارند و هرچه میزان تحصیلات زن و درآمد و تحصیلات شوهر در خانواده افزایش یابد، سطح کیفیت ‌زندگی زنان نیز افزایش می‌یابد. بین میزان درآمد زن، تعداد افراد خانواده، تعداد سال‌های زندگی مشترک و نوع شغل شوهر با کیفیت‌ زندگی زنان رابطه معنی داری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Life Quality among Married Women in Family Institution

نویسندگان [English]

  • Hossein Mirzaei 1
  • Tavakol Aghayari 2
  • Mahnaz Katebi 3

چکیده [English]

This paper provides research-based evidence to explore the patterns and determinants associated with women’s quality of life. The discussion of this paper is based on the results of a study conducted in Tabriz City. The sample of this study includes 384 married women. According to the findings of this study, the following main patterns can be addressed. First, working women are more likely to hold a higher level of life quality than those who do not work outside the home. Second, the quality of life is positively affected by these determinants: women’s education, the income and education of husband. Finally, the findings have not supported a significant effect of other factors on women’s life quality. This includes such factors as women’s income, number of children, length of marital life, and husband’s occupation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family institution
  • women's life quality
  • married women
  • Employment
  • education