نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه گلستان (نویسنده مسوول)

2 طلبه‌ی علوم حوزوی، سطح 3، حوزه‌ی علمیه‌ی الزهرا (س) گرگان

چکیده

هدف این مطالعه شناخت تأثیر ساختار قدرت در نهاد خانواده بر نگرش نسبت به سبک زندگی اسلامی شهروندان شهر گرگان بوده است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن را کلیه شهروندان 15 سال به بالای ساکن شهر گرگان تشکیل دادند. از میان آنها 400 نفر به عنوان نمونه بر اساس توزیع نقشه­ی حوزه بلوک های شهری در 40 بلوک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که ابعاد نگرش مردم نسبت به سبک زندگی اسلامی: بعد شناختی 45/4 از 5؛ بعد عاطفی 30/4 از 5 و بعد رفتاری 22/4 از 5 می­باشد. بررسی رابطه بین ساختار توزیع قدرت در خانواده با نگرش نسبت به سبک زندگی اسلامی حاکی از آن است که از یک طرف حوزه­ی توزیع قدرت در خانواده  ارتباط معناداری با نگرش نسبت به سبک زندگی اسلامی ندارد و از طرف دیگر، بین شیوه­ی اعمال قدرت در خانواده  با نگرش نسبت به سبک زندگی اسلامی، رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Power Structure in the Family and Attitudes towards the Islamic Life Style in Gorgan City

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khoshfar 1
  • Masoumeh Mohammadinia 2

چکیده [English]

The key research question considered in this analysis is how the attitudes towards the Islamic life style are affected by the power structure in the family. This study has been conducted in Gorgan City and the sample includes 400 individuals aged 15 years old and over. In this study, attitudes towards the Islamic life style consist of three major aspects: cognitive, emotional and behavioural aspects. According to the results of this study, two main patterns can be addressed. First, the attitudes towards the Islamic life style are not significantly associated with the distribution of power in the family. Second, the way of exercising power in the family has a significantly positive effect on the attitudes towards the Islamic life style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Islamic life style
  • power structure
  • Family
  • Gorgan City