نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

داشتن پوشش مناسب در محافل و انظار عمومی از دغدغه‌های اصلی جامعه اسلامی ایران است. عدم گرایش به حجاب مناسب و منطبق با هنجارهای اسلامی، از مسائل مهم جامعه محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با رویکردی جامعه‌شناختی به  بررسی رابطه سبک‌های زندگی مدرن و سنتی با گرایش به حجاب پرداخته است. این مطالعه، به‌صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته با حجم نمونه 400 نفر در بین دختران و زنان 15 تا 64 ساله کلان‌شهر تبریز در سال 1392 با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان داد که میزان گرایش به حجاب در دختران و زنان با سبک زندگی‌ سنتی در حد بالا و در افراد با سبک زندگی مدرن در حد پایین و در افراد دارای سبک زندگی‌ تلفیقی (سنتی و مدرن) در حد متوسط بوده است. همچنین بین میزان استفاده از رسانه‌های داخلی با گرایش به حجاب رابطه‌ای مستقیم و بین میزان استفاده از رسانه‌های خارجی با گرایش به حجاب همبستگی معکوسی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Family Institution, Life Style and Tendency towards Hijab

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Ahmadi 1
  • Samad Adlipour 2
  • S. Ahmad Mirmohammad Tabar 3

چکیده [English]

This paper presents research-based evidence to examine the association between life style and women’s dress codes, that is, hijab, from a sociological perspective. The examination includes 400 females aged 15-64 years old. This study has been conducted in Tabriz City in 2013. On the basis of the results of this study, the underlying conclusion indicates that the tendency towards the type of dress codes among the females is significantly associated with their attitudes towards life style: the more modern the latter, the more liberal the former. This suggests that, on the one hand, those who have more traditional attitudes towards life style are more likely to accept a fully-covered type of hijab for women. On the other hand, a moderate type of hijab is more likely to be accepted by those holding liberal attitudes towards life style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Style
  • tendency towards Hijab
  • management body
  • domestic and foreign media