نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه ادراک عدالت اجتماعی و رضایت از شغل می باشد. با توجه به نظریه‌های موجود در زمینه عدالت، عدالت اجتماعی؛ دارای سه بعد توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای می‌باشد که رابطه هر یک از این ابعاد با رضایت در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش می باشد و حجم نمونه 265 نفر از کارکنان اداره کل آموزش پرورش استان مازندران و دانشگاه مازندران می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین دو متغیر ادراک عدالت اجتماعی و رضایت شغلی 7/0 می باشد و عدالت اجتماعی به طور کلی 8/48 درصد از تغییرات رضایت شغلی را توضیح می دهد. از بین هر یک از ﻣؤلفه های عدالت اجتماعی، ادراک عدالت توزیعی نسبت به دو بعد دیگر در تحلیل نهایی سهم بیشتری در توضیح رضایت شغلی افراد دارد. در نهایت نتایج تحقیق نشان از برازش بالای نظریه مورد استفاده با داده های تجربی تحقیق دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perception of Social Justice and its Impact on Occupational Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Bejan Zare 1
  • Tohid Dadkhah Joybari 2

چکیده [English]

This article aims to investigate the association between perception of social justice and occupational satisfaction. According to the existing theories, there are three major aspects of social justice. This article is based on the results of a survey which includes 265 employees at the University of Mazandaran and Education Department of Mazandaran Province. According to the results of this analysis, the correlation between the two key variables of this study (that is, social justice and occupational satisfaction) is 0.7. The results also show that 48.8 per cent of changes in occupational satisfaction are associated with social justice. Moreover, the results indicate that the perception of distributive justice has a more important effect on occupational satisfaction than the two other kinds of social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perception of social justice
  • occupational Satisfaction
  • Distributive justice