نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

ازخودبیگانگی یکی از موضوعات مهم در تحلیل‌های جامعه‌شناسی برای تبیین رفتار آدمی تلقی می‌شود. تحقیق حاضر با رویکردی جامعه‌شناختی و با استفاده از چارچوب نظری گیدنز، به مطالعه‌ی ارتباط جهانی شدن فرهنگی و ازخودبیگانگی زنان پرداخته است. با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه تعداد 2228 نفر از زنان شهر‌های تهران، شیراز و استهبان با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند.  یافته ها نشان داد میانگین از خودبیگانگی پاسخگویان برابر با 92/18 و میانگین ازخودبیگانگی زنان ساکن در شهرهای تهران و شیراز بیشتر بوده است. نتایج همچنین اشاره داشت به اینکه ارتباط معنادار و مثبتی بین متغیرهای نوگرایی، هویت اجتماعی جدید، دنیاگرایی و آگاهی از جهانی شدن با متغیر ازخودبیگانگی زنان و همبستگی معنادار و منفی بین دو متغیر گفتگو در خانواده و احترام به حقوق زنان و میزان از خودبیگانگی زنان وجود داشته است. آزمون شفه و تی نیز نشان داد که بین شهر محل سکونت و ازخودبیگانگی زنان ارتباط معناداری وجود داشت. یافته‌های مستخرج از سه مدل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای: نوگرایی، احترام به حقوق زنان، گفتگو در خانواده و هویت اجتماعی جدید به میزان 2/27 درصد از تغییرات متغیر از خودبیگانگی زنان شهرهای تهران و شیراز را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Association between Cultural Globalization and Women’s Alienation

نویسندگان [English]

  • Bejan Khajehnoori 1
  • Leila Parnian 2
  • Soghra Hemmat 3

چکیده [English]

This study focuses on the association between cultural globalization and women’s alienation. It uses sociological approach with particular reference to the theory developed by Anthony Giddens. The fields of this study are three cities: Tehran, Shiraz, and Estahban. The results of this study are based on a survey that includes 2228 female respondents. According to the results of this study, three major patterns can be highlighted. First, the average of alienation is 18.92. It is higher for women in Tehran and Shiraz as compared with women in Estaban. Second, women’s alienation is significantly and positively affected by modernization, new social identity, materialism, and awareness of globalization. Third, women’s alienation is significantly and negatively affected by family dialogue and respect to women’s rights. These major patterns have been supported both by preliminary analyses and by multivariate and logistic regression analyses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s alienation
  • cultural globalization
  • modernization
  • new social identity