نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول)

2 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور یاسوج

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

مصرف برق در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است. با توجه به اینکه بخش اعظم برق در بخش خانگی مصرف می شود، صرفه جویی در آن به ویژه توسط زنان به عنوان مدیران خانه، راهکاری مهم در کاهش بحران مصرف برق است اما این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی از کارایی انرژی برق و صرفه جویی در مصرف برق در بین زنان متاهل شهر یاسوج بوده است که 406 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند ­مرحله­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، اعتبار سازه ای گردید و جهت تعیین پایایی از روش کودر - ریچاردسون استفاده شد. بررسی رابطه آگاهی از کارایی انرژی برق و صرفه جویی در آن با استفاده از مدل معادله ساختاری نشان داد آگاهی از کارایی انرژی برق رابطه مثبت و معناداری با صرفه جویی برق دارد و قادر است 26 درصد از تغییرات آن را تبیین کند. بنابراین، با ارتقاء آگاهی از استفاده کارا، مناسب و با بازده بیشتر از انرژی برق، می توان صرفه جویی در مصرف برق را افزایش و مصرف بی رویه برق را در کشور تسکین بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Awareness of Electricity Efficiency and Saving in Electricity Consumption among Women in Yasouj City

نویسندگان [English]

  • Syrus Ahmadi 1
  • Alireza Farrokhi 2
  • Faridokhte Salehi 3

چکیده [English]

Generally speaking, the consumption of electricity in Iran exceeds its global standards and norms. The main aim of this study is to examine the relationship between awareness of electricity efficiency and saving in electricity consumption. This study includes 406 married women in Yasouj City. The findings of this study indicate the key pattern that there is a significant and positive relationship between awareness of electricity efficiency and saving in electricity consumption among women. Moreover, the findings show that 26 per cent of changes in saving in electricity consumption can be explained by awareness of electricity efficiency. From a policy perspective, these findings echo the importance of more investment and efforts in order to improve public knowledge about efficient consumption of electricity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electricity consumption
  • awareness of electricity efficiency
  • electricity saving
  • women