نویسنده = قاضی طباطبایی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-94

فاطمه مدیری؛ محمود قاضی طباطبایی