نویسنده = قدسی، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه شناختی درماندگی آموخته شده در نهادهای پزشکی

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-31

علی محمد قدسی؛ زهرا صمدی