نویسنده = فریدونی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. نظریه تواناسازی زنان در نهاد آموزش عالی ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 107-137

سمیه فریدونی؛ گلنار مهران؛ یزدان منصوریان