نویسنده = طالبان، محمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بولی و کلان‌نگر از عرفی شدن در ایران

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-32

محمد رضا طالبان؛ مهدی رفیعی بهابادی


2. ﺑﺮرﺳﻲ ارتباط اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 36-9

محمد رضا طالبان؛ مهسا میرحسینی