نویسنده = افشار کهن، جواد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه بین نسلی رابطه نظام ارزشی افراد و نگرش به پایداری خانواده

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 293-326

جواد افشار کهن؛ محمود رضاییان