نویسنده = عزیزی، جلیل
تعداد مقالات: 1
1. رسانه‌های جمعی جهانی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-102

محمدرضا جوادی یگانه؛ جلیل عزیزی؛ محمدرضا انصاری