نویسنده = یوسفی، علی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندی در مشهد

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-36

حسین بهروان؛ علی یوسفی؛ علی کریمی