نویسنده = جهانگیری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. موقعیت منزلتی محله و احساس امنیت در بین ساکنان مناطق شهر تهران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-60

منصوره اعظم زاده؛ زهرا جهانگیری