نویسنده = فرخی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. جهان زیست ایرانی و تأثیر آن در نهادمندی سبک زندگی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-84

محمد تقی قزلسفلی؛ سمیه فرخی