نویسنده = حاجیانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل سنجش هویت مدرن و اعتباریابی در جامعه ایران

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 284-307

حمیدرضا محمدزاده؛ ابراهیم حاجیانی


2. رابطه‌ی علم و دین: نسبت علم دینی با علوم اجتماعی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-107

ابراهیم حاجیانی