نویسنده = حسین‌زاده، علی حسین
تعداد مقالات: 1
1. نقش نهاد اقتصاد و فرهنگ در توسعه و حاشیه‌نشینی: شاخص توسعه‌ی انسانی در مناطق حاشیه‌نشین شهر ایلام

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-132

عبدالرحیم اسداللهی؛ علی حسین حسین‌زاده؛ عبدالرضا نواح