نویسنده = کسائیان، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهر بابلسر

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-41

حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ نادر رازقی؛ معصومه کسائیان