نویسنده = زارع، بیژن
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر بی رمقی شغلی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 152-182

بیژن زارع؛ سیده نصیبه هاشمی


3. ادراک عدالت اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت شغلی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-31

بیژن زارع؛ توحید دادخواه جویباری