نویسنده = قنبری، سیروس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی: آزمون نقش میانجی مسؤلیت پذیری اجتماعی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-38

سیروس قنبری؛ وحید سلطان زاده؛ رقیه بهشتی راد