نویسنده = اصغرپور ماسوله، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-212

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی