نویسنده = عباسی اسفجیر، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی ساختار توزیع قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان استان گلستان)

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 179-151

علی اصغر عباسی اسفجیر؛ غلامرضا خوشفر؛ معصومه شفایی